V skladu z Zakonom o omejevanju alkohola-ZOPA, z Zakonom o preprečevanju ter Zakonom o omejevanju tobačnih izdelkov, Košarkarski klub Kamnik izdaja naslednji
 
PRAVILNIK O PREPOVEDI ALKOHOLIZIRANOSTI, OMAMLJENOSTI TER O PREPOVEDI KAJENJA 
 
Ta pravilnik določa:
• prepoved uživanja alkohola
• prepoved uživanja drugih psihoaktivnih snovi
• prepoved kajenja
 
1. ČLEN
• Prepovedano uživanje oziroma ponujanje alkoholnih pijač ter drugih prepovedanih substanc na lokacijah, kjer se pod okriljem Košarkarskega kluba Kamnik izvajajo treningi, tekme oziroma druge prireditve
 
2. ČLEN
• Prepoved kajenja
Prepovedano je kajenje v vseh zaprtih delovnih prostorih pod okriljem Košarkarskega kluba Kamnik ter v bližnji okolici objektov, kjer se izvajajo aktivnosti neposredno povezane z delovanjem kluba.
 
3. ČLEN
• Ukrepi zoper kršitelje
V primeru kršitve prepovedi uživanja alkohola ali NPS (nedovoljene psihoaktivne snovi), se kršitelju izreče disciplinski ukrep. V primeru neupoštevanja tega pa se člana izključi iz Košarkarskega kluba Kamnik.
 
4. ČLEN
• Končne določbe
Ta pravilnik je objavljen na spletni strani Košarkarskega kluba Kamnik in je dostopen vsem članov kluba.
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani kluba in se uporablja od 1.3.2017 dalje.
 
Kamnik, 28.2.2017
David Šućur, predsednik Košarkarskega kluba Kamnik